עד מתי חוקי הפקעה מנדטורים במדינת ישראל?

קרסיק, פקודות הפקעה מנדטוריות, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המתח בין צורכי הציבור לבין זכות הקניין של הפרט, עקרונות שומה לאומדן פיצויי הפקעה.

בודק...